Pojęcie patologii

•11/12/2009 • Dodaj komentarz

Patologia, występuje w różnych grupach ludzkich i jest ściśle związana z rozwojem społeczeństw. Początkowo termin patologia (z gr. pathos-cierpienie, logos-nauka) był używany w medycynie, a dopiero w końcu XIX wieku zaczęto odnosić go do zjawisk społecznych.

Wg Słownika Wyrazów Obcych PWN patologia to 1) zjawiska społeczne będące zagrożeniem dla życia społecznego,  jego porządku i rozwoju, np. przestępczość, alkoholizm, narkomania, 2) postawy i zachowania jednostek i grup, niezgodne z wartościami i normami danej kultury i społeczeństwa.

Wg definicji A. Podgóreckiego patologia społeczna to postawy i zachowania ludzi, które naruszają podstawowe normy etyczne oraz wyrządzają mniej lub bardziej wymierne szkody społeczne.
Ujmując to bardziej ogólnie patologia społeczna, zwana również społeczną dezorganizacją lub zachowaniami dewiacyjnymi, oznacza stan zakłócenia równowagi społecznej, czego przejawem jest osłabienie więzi społecznych, zachwianie systemu wartości oraz nieskuteczność kontroli społecznej.

Podstawą badań w patologii społecznej mogą być następujące problemy:
– pierwszy – dotyczy zjawisk związanych z życiem jednostki i określany jest mianem patologii indywidualnej;
– drugi – obejmuje negatywne zjawiska związane z życiem rodziny i nosi nazwę patologii rodziny;
– trzeci – stanowią ujemne zjawiska powstające w grupach społecznych.

Do zakresu zachowań dewiacyjnych zaliczyć można:
– przestępczość – różne rodzaje, grupy wiekowe, społeczne, bandy, kliki;
– zachowania patologiczne, dysfunkcjonalne wobec rodziny, społeczności lokalnej;
– samoniszczenie – alkoholizm, narkomania i samobójstwa, a także inne zachowania agresywne wobec swojej osoby;
– typy zachowań aspołecznych, np. działania zmierzające do zaostrzenia konfliktów społecznych, narodowościowych, religijnych, ruchy młodzieżowe, itd.;
– dewiacyjne zachowania seksualne – parafilie, np. pedofilia, kazirodztwo, gwałty;
– inne rodzaje zachowań występujących na podłożu psychospołecznym, np. zaburzenia psychiczne i nerwice.

Reklamy